Regulamin


Pacjent korzystający z zajęć indywidualnych akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu i jest obowiązany do jego przestrzegania

 1. Czas terapii 50 min.
 2. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przyprowadzenia na ćwiczenia dziecka zdrowego.
 3. Pacjenci ćwiczą w zmiennym stroju sportowym.
 4. W procesie terapeutycznym angażują się terapeuta, pacjent, rodzic/opiekun.
 5. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do egzekwowania zadań domowych zalecanych przez terapeutę.
 6. W gabinecie przebywa terapeuta z pacjentem, osoby towarzyszące o ile terapeuta nie zdecyduje inaczej w trakcie zajęć oczekują w wyznaczonym miejscu.
 7. Za bezpieczeństwo dziecka poza salą zajęć opowiada rodzic lub opiekun.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
 9. Za wyrządzone przez dzieci szkody materialne odpowiadają –rodzic lub opiekunowie.
 10. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczy do szafek z szatni lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z usług ośrodka. Rzeczy pozostawione w szafkach nie będą przechowywane.
 11. Zabrania się trzymania w szatni środków lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Potala Junior.
 12. Za pozostawione rzeczy gabinet nie odpowiada.
 13. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu mogą zostać usunięte z sali ćwiczeń lub gabinetu.
 14. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się wejścia do Potala Junior pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
PŁATNOŚCI:   
 1. Rehabilitację należy opłacić na początku miesiąca (przed wejściem dziecka na zajęcia) gotówką, kartą lub przelewem za cały miesiąc z góry zgodnie z liczbą wypadających dni ćwiczeń.
 2. Dane do przelewu: Potala S.C. konta: 81 2490 0005 0000 4600 9983 5442 
 3. W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który opłacana będzie rehabilitacja
 4. Potwierdzenie płatności proszę przesłać na e-mail: junior@potala.pl
 5. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji w rejestracji.
 6. Fakturę wystawiamy na podstawie ilości paragonów przekazanych w rejestracji.
NIEOBECNOŚCI:  
 1. Zajęcia terapeutyczne należy odwołać do godziny 16:00 dnia poprzedzającego umówiony termin. W innym wypadku zajęcia uznaje się za zrealizowane i podlegają opłacie zgodnie z cennikiem.
 2. W przypadku terminowego odwołania zajęć terapeuta w miarę możliwości wyznacza dodatkowy termin odrobienia zajęć bądź płatność przechodzi na kolejny miesiąc.
 3. Gdy Pacjent nie przyjdzie na rehabilitację bez uprzedniego poinformowania o tym lub gdy terminowo nie odwoła Potala Junior ma możliwość anulowania kolejnych rezerwacji.